Căn cước công dân

Chi tiết mã tỉnh, thành phố trên thẻ CCCD